js_loader

Handelsvillkor

HANDELSVILLKOR

 1. Ansökan
 1. 1.1 Tillämpning. Allmänna försäljnings- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller för alla avtal avseende Ecvia (Creatrix ApS), CVR-nummer DK37795968, (”Bolaget”) försäljning och leverans av produkter, reservdelar och relaterade tjänster till företagskunder.
 
 1. Grund för avtal
 1. 2.1 Avtalsgrund. Villkoren utgör tillsammans med Bolagets erbjudande och orderbekräftelser den övergripande grunden för avtalet avseende Bolagets försäljning och leverans av produkter, reservdelar och tillhörande tjänster till kund (”Avtalsgrund”). Kundens köpvillkor tryckta på beställningar eller på annat sätt kommunicerat till Bolaget ingår inte i Avtalet.
 2. 2.2 Ändringar och tillägg. Ändringar i och tillägg till Grundavtalet är endast giltiga om parterna skriftligen har kommit överens om dem.
 
 1. Produkter och tjänster
 1. 3.1 Produkter och reservdelar. Produkter och reservdelar som Bolaget säljer och levererar till kunden är nya och följer dansk lagstiftning vid leveranstillfället.
 2. 3.2 Tjänster. Tillhörande tjänster som Bolaget säljer och levererar till kunden, i samband med försäljning och leverans av produkter eller reservdelar såsom grafiska utkast, utförs på ett professionellt sätt och följer dansk lagstiftning vid leveranstillfället.
 3. 3.3 Ansvarsbegränsning. Produkter och tillhörande tjänster som Bolaget säljer och levererar till kunden är avsedda för marknadsföringsaktiviteter och för användning i Sverige. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Grundavtalet är företaget inte i något fall ansvarigt för förlust eller skada som kan hänföras till användning för andra ändamål eller till användning utanför Sverige. Kunden ska hålla företaget skadeslöst i den mån företaget är ansvarigt för sådan förlust eller skada.
 
 1. Pris och betalning
 1. 4.1 Pris. Priset för produkter och tillhörande tjänster följer Bolagets gällande prislista vid den tidpunkt Bolaget bekräftar kundens beställning, om inte parterna skriftligen kommit överens om annat. Alla priser är exklusive moms.
 2. 4.2 Betalning. Kunden ska betala alla fakturor för produkter eller tillhörande tjänster senast 10 dagar efter leverans, om inte parterna skriftligen kommit överens om annat.
 
 1. Försenad betalning
 1. 5.1 Intresse. Om kunden underlåter att betala en faktura för produkter eller relaterade tjänster i tid av skäl som Bolaget inte ansvarar för, har Bolaget rätt till dröjsmålsränta på 1 % pr. månad från förfallodagen och tills betalning sker.
 2. 5.2 Uppsägning. Om kunden underlåter att betala en förfallen faktura för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster senast 14 dagar efter att ha mottagit skriftligt betalningskrav från Bolaget har Bolaget, utöver ränta enligt 10 § 5.1 rätten att: (i) häva försäljningen av de produkter och/eller relaterade tjänster som förseningen avser, (ii) häva försäljningen av produkter och/eller relaterade tjänster som ännu inte har levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning för detta, och/eller (iii) utöva andra uteblivna befogenheter.
 
 1. Erbjudanden, beställningar och orderbekräftelser
 1. 6.1 Erbjudande. Bolagets erbjudande gäller i 10 dagar från den dag då erbjudandet är daterat, om inte annat anges i erbjudandet. Accept av erbjudanden som Bolaget kommer in efter acceptfristens utgång är inte bindande för Bolaget, om inte Bolaget meddelar kunden annat.
 2. 6.2 Beställningar. Kunden måste skriftligen skicka beställningar på produkter eller relaterade tjänster till Bolaget. En beställning måste innehålla följande information för varje specifik produkt eller tjänst: (i) Ordernummer, (ii) Artikelnummer, (iii) Artikelbeskrivning, (iv) Kvantitet, (v) Pris, (vi) Betalningsvillkor, (vii) ) Leveransdatum, (viii) ) Leveransadress och (ix) Leveransvillkor.
 3. 6.3 Orderbekräftelser. Bolaget har som mål att skriftligen skicka bekräftelse eller avslag på beställning av produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster till kunden senast 2 arbetsdagar efter mottagande av beställningen. Bekräftelser och avslag på beställningar måste vara skriftliga för att binda Bolaget.
 4. 6.4 Ändring av beställningar. Kunden kan inte ändra en beställning av produkter eller tillhörande tjänster utan Bolagets skriftliga godkännande.
 5. 6.5 Inkonsekventa villkor. Om Bolagets bekräftelse av en beställning av produkter eller tillhörande tjänster inte överensstämmer med kundens beställning eller Avtalsvillkoren, och kunden inte vill acceptera de inkonsekventa villkoren, ska kunden meddela Bolaget skriftligen senast kl. dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. I annat fall är kunden bunden av orderbekräftelsen.
 
 1. Leverans
 1. 7.1 Leveransvillkor. Bolaget levererar alla sålda produkter och tjänster.
 2. 7.2 Leveranstid. Bolaget levererar alla sålda produkter och tillhörande tjänster vid den tidpunkt som anges i Bolagets orderbekräftelse. Bolaget har rätt att leverera före avtalad leveranstid, om inte parterna kommit överens om annat.
 3. 7.3 Forskning. Kunden ska undersöka alla produkter och tillhörande tjänster vid leverans. Om kunden upptäcker ett fel eller en brist som kunden vill göra gällande ska detta omedelbart meddelas skriftligen till Bolaget. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart skriftligen meddelas Bolaget kan det inte göras gällande senare.
 4. 7.4 Över- eller underleverans. Av produktionstekniska skäl förbehåller vi oss rätten till +/- 10% över/underleverans. Detta gäller vanligtvis slumpmässiga gåvor, som godis, pennor och nyckelringar, samt specialproduktioner.
 5. 7.5 Retur. Fraktkostnaderna för att returnera en levererad vara till Ecvia åligger kunden. Om de returnerade produkterna är i samma skick som vid mottagandet får kunden en kreditnota på det fakturerade beloppet inom 14 dagar efter mottagandet.
 
 1. Försenad leverans
 1. 8.1 Meddelande. Om Bolaget förväntar sig en försening i leveransen av produkter eller tillhörande tjänster, informerar Bolaget kunden om detta och uppger samtidigt orsaken till förseningen och ny förväntad leveranstid.
 2. 8.2 Uppsägning. Om Bolaget underlåter att leverera produkter eller relaterade tjänster senast 10 dagar efter avtalad leveranstid av skäl som kunden inte ansvarar för, och leverans inte sker inom rimlig tid om minst 30 dagar, kan kunden ångra den eller de beställningar som påverkas av förseningen, utan meddelande genom skriftligt meddelande till Bolaget. Kunden har inga andra rättigheter vid försenad leverans.
 
 1. Garanti
 1. 9.1 Garanti. Bolaget garanterar att produkter och tillhörande tjänster är fria från väsentliga defekter i design, material och utförande i 3 månader efter leverans. För delar som byts ut under garanti är garantitiden 3 månader från bytet, men max 6 månader från originalleverans.
 2. 9.2 Undantag. Bolagets garanti täcker inte slitdelar som clips och krokar och defekter eller defekter som beror på: (i) normalt slitage, (ii) lagring, installation, användning eller underhåll i strid med företagets instruktioner eller gängse praxis, (iii) reparation eller ändring utförd av annan än företaget, och (iv) andra förhållanden som företaget inte ansvarar för.
 3. 9.3 Meddelande. Om kunden upptäcker ett fel eller en brist under garantitiden, som kunden önskar göra gällande, ska detta omedelbart meddelas skriftligen till Bolaget. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart skriftligen meddelas Bolaget kan det inte göras gällande senare. Kunden ska lämna Bolaget den information om ett rapporterat fel eller brist som Bolaget begär.
 4. 9.4 Forskning. Inom skälig tid efter det att Bolaget mottagit meddelande från kunden om ett fel eller defekt och utrett reklamationen ska Bolaget meddela kunden om felet eller defekten omfattas av garantin. På begäran ska Kunden skicka defekta delar till Bolaget. Kunden står för kostnad och risk för delar under transport till Bolaget. Företaget står för kostnaden och risken för delar som transporteras till kunden om felet eller bristen täcks av garantin.
 5. 9.5 Åtgärd. Inom skälig tid efter det att Bolaget underrättat kunden enligt paragraf 9.4 att ett fel eller en brist omfattas av garantin avhjälper Bolaget felet eller bristen genom att: (i) byta ut eller reparera defekta delar, (ii) skicka delar till kunden för kundens eget byte eller reparation, (iii) eller ordna en ny leverans utan kostnad.
 6. 9.6 Uppsägning. Om Bolaget underlåter att avhjälpa ett fel eller defekt som omfattas av garantin inom skälig tid efter det att Bolaget har meddelat kunden enligt 5 § 9.4, av skäl som kunden inte ansvarar för, och felet eller bristen inte avhjälps inom en rimlig tid av minst 60 dagar, kan kunden avbryta den eller de beställningar som berörs av felet eller bristen utan meddelande genom skriftligt meddelande till Företaget. Kunden har inga andra rättigheter vid fel eller defekter i produkter eller tillhörande tjänster än vad som uttryckligen anges i pkt. 9.
 
 1. Ansvar
 1. 10.1 Ansvar. Varje part ansvarar för sina egna handlingar och försummelser enligt gällande lag med de begränsningar som följer av Grundavtalet.
 2. 10.2 Produktansvar. Bolaget ansvarar för produktansvar avseende levererade produkter, i den mån sådant ansvar följer av icke avvikbar lagstiftning. Kunden ska hålla Bolaget skadeslöst i den mån Bolaget ådrar sig produktansvar utöver detta.
 3. 10.3 Ansvarsbegränsning. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Grundavtalet kan Bolagets ansvar gentemot kunden inte pr kalenderår totalt överstiga 100 % av försäljningen av produkter, reservdelar och tillhörande tjänster som Bolaget nettofakturerat kunden närmast föregående kalenderår. Ansvarsbegränsningen gäller inte om Bolaget har handlat uppsåtligen eller grovt oaktsamt.
 4. 10.4 Indirekta förluster. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Grundavtalet är Bolaget inte ansvarigt gentemot kunden för indirekta förluster, inklusive förlust av produktion, försäljning, vinst, tid eller goodwill, såvida det inte är orsakat avsiktligt eller grovt oaktsamt.
 5. 10.5 Force majeure. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Grundavtalet är Bolaget inte ansvarigt gentemot kunden för bristande fullgörande av förpliktelser som kan hänföras till force majeure. Ansvarsfriheten kvarstår så länge force majeure kvarstår. Omständigheter som ligger utanför Bolagets kontroll och som Bolaget inte borde ha förutsett vid avtalets ingående anses som force majeure. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, strejker, bristande försörjning, krig, terror, brand, översvämning, bristande transportmöjligheter, skadegörelse, arbetskonflikter eller någon annan händelse som hindrar eller begränsar Bolagets eller Bolagets leverantörers leveransmöjligheter.
 
 1. Immateriella rättighete
 1. 11.1 Egendom. Fullt ägande av alla immateriella rättigheter relaterade till produkter och tillhörande tjänster, inklusive patent, mönster, varumärken och upphovsrätter, tillhör företaget.
 2. 11.2 Intrång. Om levererade produkter eller reservdelar gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter måste Bolaget på egen bekostnad: (i) säkerställa kundens rätt att fortsätta använda de intrångsprodukter eller reservdelar, (ii) modifiera de intrångsprodukter så att de inte längre gör intrång, (iii) ersätter de intrångsgörande produkterna med icke-intrångsbrytande, eller (iv) köper tillbaka de intrångsprodukter eller reservdelar till det ursprungliga nettoinköpspriset minus 50 % per år sedan leverans. Kunden har inga andra rättigheter i samband med intrång i tredje parts immateriella rättigheter genom produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster.
 
 1. Sekretess
 1. 12.1 Upplysning och användning. Kunden får inte förmedla eller använda eller möjliggöra för andra att använda Bolagets affärshemligheter eller annan information av något slag som inte är allmänt tillgänglig.
 2. 12.2 Skydd. Kunden får inte på ett otillbörligt sätt skaffa sig eller försöka få kännedom om eller tillgång till Bolagets konfidentiella information som beskrivs i avsnitt 12.1. Kunden måste hantera och lagra informationen på rätt sätt för att undvika att den av misstag kommer till andras kännedom.
 3. 12.3 Längd. Kundens skyldigheter enligt paragraf 12.1-12.2 gäller under parternas affär och utan tidsbegränsning efter affärens slut, oavsett orsaken till avslutandet.
 
 1. Tillämplig lag och plats
 1. 13.1 Gällande lag. Parternas handel är i alla avseenden föremål för dansk lag.
 2. 13.2 Säkerhetsåtgärder. Eventuell tvist som kan uppstå i samband med parternas handel ska avgöras av dansk domstol.

Vill du gå på ett café?

Cafébesök för 2

Kom ihåg att du får ett presentkort på kaffe och tårta för 2 vid din nästa beställning om du är anmäld till vårt månatliga nyhetsbrev.

PS: Självklart bestämmer du själv vem du bjuder in

Google Betyg
5.0
×
js_loader

Vi bruger cookies Læs mere

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad cookies" for at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine cookie indstillinger eller hvis du klikker på "Ok" herunder, så samtykker du til dette.

Luk